Nowe zasady organizowania i przeprowadzania Zawodów Regionalnych

Zasady organizacji zawodów i przeprowadzania zawodów w Pomorskim Związku Jeździeckim

Kalendarz

Ustalenia kalendarza imprez w Pomorskim Związku Jeździeckim odbywa się podczas corocznego zebrania organizowanego pod koniec roku poprzedniego.

Termin i miejsce zebrania opublikowane będą z minimum miesięcznym  wyprzedzeniem na stronie Pomorskiego Związku Jeździeckiego.

Uzupełnienie kalendarza imprez jest możliwe w trakcie roku.

Główne zasady na jakich konstruowany jest kalendarz:

–        może odbywać się tylko jedna impreza w danej dyscyplinie w danym  dniu,

–        imprezy dwu- i więcej dniowe w danej dyscyplinie nie mogą odbywać się tydzień po tygodniu, chyba że organizatorzy obu imprez wyraża na to zgodę,

–        imprezy mistrzowskie w różnych dyscyplinach nie mogą być organizowane w tym samym terminie, chyba że będą się one odbywały w jednym miejscu,

–        imprezy regionalne nie powinny nakładać się na imprezy rangi ogólnopolskiej i wyższej organizowanych w naszym województwie w danej dyscyplinie.

Apelujemy do organizatorów imprez towarzyskich o umieszczanie ich w kalendarzu  Pomorskiego Związku Jeździeckiego z uwzględnieniem powyższych zasad.

Na zebranie zapraszamy wszystkich organizatorów imprez rangi ogólnopolskiej, regionalnych i towarzyskich.

Wobec klubów, ośrodków i osób funkcyjnych organizujących zawody niezgodnie z powyższymi zasadami zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego będzie wyciągał konsekwencje statutowe i regulaminowe.

 

Propozycje i przebieg zawodów

  1. Propozycje, aby zostały zaakceptowane, muszą zawierać:

1)      rangę imprezy (regionalne lub towarzyskie); nie będą akceptowane propozycje, w których część konkursów będzie rozgrywanych jako regionalnych, a część jako towarzyskich,

2)      rodzaje konkursów,

3)      imiona i nazwiska osób oficjalnych,

4)      wszelkie koszty jakie ponoszą uczestnicy:

a)      opłata wpisowa w całości może być przeznaczona na organizację zawodów. Z opłaty wpisowej również następuje zakup nagród honorowych (puchary i flo).  Ustala się, że nie może ona być wyższa niż 60 zł;

b)      opłata startowa w całości musi być wypłacona zawodnikom w formie nagród finansowych.  Dopuszcza się, że w klasach LL i L nagrody finansowe nie będą wypłacane. Propozycje muszą zawierać konkretne kwoty nagród w poszczególnych klasach za kolejne miejsca. Kwoty te nie mogą ulec zmniejszeniu. W wypadku zebrania z opłat startowych większej kwoty niż tę, którą łącznie przewidują propozycje, organizator jest zobowiązany odpowiednio zwiększyć pulę nagród. Nagrody ze startowego wypłacane są całkowicie niezależnie od nagród pozyskanych od sponsorów. Ustala się, że startowe nie może przekraczać:

–        w klasach LL i L – 20 zł;

–        w klasie P – 30 zł;

–        w klasie N i C – 60 zł.

c)       opłata za boksy – za całe zawody i pojedyncze dni.

  1. Nadzór nad właściwym podziałem opłat startowych sprawuje sędzia WZJ który w terminie 7 dni po zawodach składa do prezesa zarządu POM sprawozdanie. Sprawozdanie to wraz
    z wynikami zawodów opublikowane będzie na stronie POM.
  2. Osobą odpowiedzialną za akceptację propozycji zawodów z ramienia zarządu Pomorskiego Związku Jeździeckiego jest wice prezes p.Kaja Koczurowska.
  3. W ramach zawodów regionalnych mogą być rozegrane poza konkursami L, P, N i C inne konkursy towarzyszące lub specjalne.

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego ma nadzieję, że niniejsze ustalenia i zasady przyczynią się do jeszcze lepszego poziomu rozgrywania zawodów w naszym województwie, osobą odpowiedzialną za ich wdrożenie i przestrzeganie jest prezes Związku p. Marcin Podpora.

Źródło: www.pomorskizj.pl

Dodaj komentarz

© 2012 BonNote

Scroll to top